Công văn 104/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 104/TCT-TNCN
  V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam
  Trả lời công văn số 23/2016/CV/VMEC ngày 15/12/2016 của Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111 ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:
  “Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động”.
  Theo quy định trên, trường hợp Công ty chi trả hộ tiền đào tạo để nâng cao trình độ, tay nghề phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch thì khoản chi trả hộ tiền đào tạo này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này