Công văn 135/TCT-TNCN thực hiện Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe m

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 135/TCT-TNCN
  V/v triển khai thực hiện Thông tư số 304/2016/TT- BTC về Bảng giá tính LPTB ô tô, xe máy Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Thực hiện Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (dưới đây gọi chung là Bảng giá) để thống nhất thực hiện trong toàn quốc, thay thế cho 63 Bảng giá của 63 tỉnh như trước đây. Đây là một trong những nội dung về cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế theo yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.
  Để thuận lợi cho việc tổng hợp, báo cáo trình Bộ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Bảng giá theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế:
  1. Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, xe máy và cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy trên địa bàn khi phát sinh loại xe mới hoặc có thay đổi giá thì cung cấp thông tin về giá các loại xe ô tô, xe máy theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm công văn này gửi Tổng cục Thuế bằng văn bản đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: tctgiaotoxemay@gdt.gov.vn (bằng file pdf và word hoặc excel) để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tính, lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.
  2. Báo cáo các trường hợp giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong Bảng giá của Bộ Tài chính hoặc giá chuyển nhượng thực tế ôtô, xe máy trên thị trường tăng 20% trở lên so với Bảng giá hiện hành đang áp dụng trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm ô tô, xe máy được đăng ký trước bạ theo mẫu tại phụ lục 02, phụ lục 03 đính kèm công văn này và hồ sơ, tài liệu liên quan gửi Tổng cục Thuế bằng văn bản đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: tctgiaotoxemay@gdt.gov.vn (bằng file pdf và word hoặc excel).
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
  - Lưu: VT, TNCN(2b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Lý Thị Hoài Hương


  PHỤ LỤC 01
  (Ban hành kèm theo công văn số 135/TCT-TNCN ngày 12/1/2016 của Tổng cục Thuế)
  Công ty/ DN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm ……..
  Kính gửi: ………………………
  TỔNG HỢP GIÁ Ô TÔ, XE MÁY PHÁT SINH MỚI HOẶC THAY ĐỔI
  STT Số Giấy chứng nhận Nhãn hiệu Tên thương mại (hoặc số loại) Mã kiểu loại Thể tích làm việc Số chỗ ngồi hoặc chỗ đứng, chỗ nằm Trọng tải Nước sản xuất Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Xe thay đổi giá
  Giá hiện hành Giá điều chỉnh % tăng % giảm
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
  I. Ô tô <10 chỗ
  1
  2
  II. Ôtô ≥ 10 chỗ
  1
  2
  III. Ô tô vận tải hàng hóa (kể cả xe xi téc, đầu kéo …..)
  1
  2
  IV. Các loại xe khác
  1
  2
  Người lập biểu Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  Ghi chú:
  - Chỉ tiêu (1): Là số Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (Trường hợp đơn vị nhập từ 2 xe trở lên cùng số loại/ Tên thương mại thì chỉ ghi đại diện một số giấy chứng nhận); Số Giấy chứng nhận kiểu loại đối với xe sản xuất, lắp ráp.
  - Chỉ tiêu (3): Ghi đúng trên giấy chứng nhận đăng kiểm
  - Chỉ tiêu (4): Ghi đúng trên giấy chứng nhận đăng kiểm
  - Chỉ tiêu (5): Định dạng kiểu số, đơn vị tính cm3
  - Chỉ tiêu (7): Định dạng kiểu số, đơn vị tính tấn
  - Chỉ tiêu (9): Định dạng YYYY
  PHỤ LỤC 02
  (Ban hành kèm theo công văn số 135/TCT-TNCN ngày 12/1/2016 của Tổng cục Thuế)
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ …………
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày … tháng … năm ………….
  Kính gửi: ………………..
  TỔNG HỢP GIÁ Ô TÔ, XE MÁY CHƯA CÓ TRONG BẢNG GIÁ
  Từ ngày ……………..- Đến ngày ……………
  STT Nhãn hiệu Tên thương mại (hoặc số loại) Mã kiểu loại Thể tích làm việc Số chỗ ngồi hoặc chỗ đứng, chỗ nằm Trọng tải Nước sản xuất Năm sản xuất Giá đã áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 304/2016/TT-BTC (VNĐ) (Giá xe mới 100%) Giá Cục Thuế khảo sát tại địa bàn và đề xuất vào Bảng giá của BTC (VNĐ) Tình trạng của xe
  Xe mới 100% Xe đã qua sử dụng
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
  I. Ô tô <10 chỗ
  1
  2
  II. Ôtô ≥ 10 chỗ
  1
  2
  III. Ô tô vận tải hàng hóa (kể cả xe xi téc, đầu kéo …..)
  1
  2
  IV. Các loại xe khác
  1
  2
  NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ………….. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  Ghi chú:
  - Chỉ tiêu (2): Ghi đúng trên giấy chứng nhận đăng kiểm
  - Chỉ tiêu (3): Ghi đúng trên giấy chứng nhận đăng kiểm
  - Chỉ tiêu (4): Định dạng kiểu số, đơn vị tính cm3
  - Chỉ tiêu (6): Định dạng kiểu số, đơn vị tính tấn
  - Chỉ tiêu (8): Định dạng YYYY
  - Chỉ tiêu (11), (12): Đánh dấu (X) nếu chọn
  PHỤ LỤC 03
  (Ban hành kèm theo công văn số 135/TCT-TNCN ngày 12/01/2016 của Tổng cục Thuế)
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ …………
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày … tháng … năm ………….
  Kính gửi: ………………..
  TỔNG HỢP GIÁ Ô TÔ, XE MÁY TĂNG/GIẢM 20% TRỞ LÊN SO VỚI BẢNG GIÁ
  Từ ngày .................- Đến ngày ............................
  STT Nhãn hiệu Tên thương mại (hoặc số loại) Mã kiểu loại Thể tích làm việc Số chỗ ngồi hoặc chỗ đứng, chỗ nằm Trọng tải Nước sản xuất Năm sản xuất Giá tại Bảng giá (VNĐ) Giá đã áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 304/2016/TT-BTC (VNĐ) (Giá xe mới 100%) Giá Cục Thuế khảo sát tại địa bàn và đề xuất vào Bảng giá của BTC (VNĐ) Tình trạng của xe
  Xe mới 100% Xe đã qua sử dụng
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
  I. Ô tô <10 chỗ
  1
  2
  II. Ôtô ≥ 10 chỗ
  1
  2
  III. Ô tô vận tải hàng hóa (kể cả xe xi téc, đầu kéo …..)
  1
  2
  IV. Các loại xe khác
  1
  2
  NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ………….. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  Ghi chú:
  - Chỉ tiêu (2): Ghi đúng trên giấy chứng nhận đăng kiểm
  - Chỉ tiêu (3): Ghi đúng trên giấy chứng nhận đăng kiểm
  - Chỉ tiêu (4): Định dạng kiểu số, đơn vị tính cm3
  - Chỉ tiêu (6): Định dạng kiểu số, đơn vị tính tấn
  - Chỉ tiêu (8): Định dạng YYYY
  - Chỉ tiêu (12), (13): Đánh dấu (X) nếu chọn
   

Chia sẻ trang này