Công văn 177/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 177/TCT-TNCN
  V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18174/TGĐ-NHCT10 đề ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Căn cứ điều 1 phần A Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính, quy định:
  “Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có đủ các điều kiện sau đây được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:
  - Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
  - Đã đăng ký thuế và có mã số thuế;
  - Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;
  - Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên;”
  - Căn cứ điều 3 phần B Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2010 của Bộ tài chính, quy định:
  “1. Thủ tục đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ tự in.
  a) Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
  - Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư này).
  - Mẫu chứng từ khấu trừ dự kiến tự in theo đúng hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này.
  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập;
  - Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính.
  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ tự in hợp lệ của tổ chức trả thu nhập, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của đơn vị, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để tổ chức trả thu nhập biết.
  2. Thông báo lưu hành chứng từ khấu trừ.
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về hình thức, kích thước, lô gô của mẫu chứng từ khấu trừ.”
  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam là đơn vị chi trả thu nhập thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính thì Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội là nơi đơn vị đóng trụ sở chính để được hướng dẫn thực hiện.
  Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục thuế TP Hà Nội;
  - Website TCT;
  - Vụ Pháp chế -TCT;
  - Vụ Quản lý DN lớn;
  - Vụ Tài vụ Quản trị;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này