Công văn 292/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà máy sơn của

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 292/TCT-DNL
  V/v Chính sách thuế TNDN đối với dự án nhà máy sơn của Công ty Honda Việt Nam. Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7844/CT-TTHT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư dây chuyền sơn công nghệ mới của Công ty Honda Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Điểm đ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:
  “đ) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;”
  - Khoản 1, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:
  “Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
  1. Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại Khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN.
  ….
  3. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN”.
  Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật thuế TNDN không quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại địa bàn khu công nghiệp theo mức áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ vào Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về đầu tư mở rộng và thực tế hoạt động đầu tư của Công ty Honda Việt Nam để hướng dẫn doanh nghiệp xác định và lựa chọn hình thức ưu đãi phù hợp đối với dự án đầu tư dây chuyền sơn công nghệ mới thuộc địa bàn Khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Chính sách;
  - Lưu: VT, DNL (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Đặng Ngọc Minh
   

Chia sẻ trang này