Công văn 3146/TCT-TNCN đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 3146/TCT-TNCN
  V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai
  Trả lời Công văn 538/CT-TTNVDT ngày 28/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về việc miễn (giảm) thuế do hỏa hoạn cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Quy định về miễn (giảm) thuế đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo
  - Tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định:
  “Điều 3, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH1 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13:
  1. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế
  Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống.”
  - Tại Điều 5 Luật số 04/2007/QH12 ngày 05 tháng 12 năm 2007 quy định về giảm thuế TNCN:
  “Điều 5. Giảm thuế
  Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”
  - Tại Điều 9 Luật số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định về giảm thuế TTĐB:
  “Điều 9. Giảm thuế
  Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.
  Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).”
  - Tại Khoản 1 Điều 9 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định về miễn, giảm thuế Tài nguyên:
  “Điều 9. Miễn, giảm thuế
  1. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.
  … …”
  2. Quy định về loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán
  - Tại Khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định:
  “Điều 23. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.
  1. Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
  2. Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
  Cơ quan thuế thực hiện công khai danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp theo phương pháp khoán và công khai số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.
  Bộ Tài chính quy định việc công bố công khai mức thuế các hộ, cá nhân kinh doanh nộp ngân sách nhà nước quy định của Điều này.”
  Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, thì việc xét miễn (giảm) thuế đối trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo không áp dụng đối với thuế Giá trị gia tăng, chỉ áp dụng đối với các loại thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Tài nguyên. Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế xem xét thực hiện miễn (giảm) thuế phải nộp cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo quy định của pháp luật thuế.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN (2). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn
   

Chia sẻ trang này