Công văn 42694/CT-HTr năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp, phụ cấp do Cục th

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 42694/CT-HTr
  V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016
  Kính gửi: Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
  (Đ/c: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  MST: 0100914889
  Trả lời công văn số 521/VĐ-TCKT ngày 26/05/2016 của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức hỏi về thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, phụ cấp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:
  “Điêu 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm...
  ...b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau...
  ...b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.
  Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định
  Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.”
  - Căn cứ Mục 10.5 của “Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công” tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục Thuế quy định:
  “Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch (Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch)”
  - Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch quy định:
  “Điều 5. Quy định về nguyên tắc và trách nhiệm chi trả
  2. Căn cứ vào khả năng nguồn tài chính của đơn vị và kết quả, chất lượng công việc của người lao động; Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức phụ cấp cao hơn, nhưng mức tăng thêm tối đa không quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định này và được hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị.
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp bệnh viện Việt Đức thực hiện chi trả phụ cấp phẫu thuật cho công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại đơn vị thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg; Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp người lao động nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo quy định thì phần chi vượt quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT3;
  - Phòng Pháp Chế;
  - Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này