Công văn 45689/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối vớ

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 45689/CT-HTr
  V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016
  Kính gửi: Trung tâm phát triển và hội nhập
  Đ/C: Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
  MST: 0104553288
  Trả lời công văn số 195/CDI-CV ngày 20/5/2016 Trung tâm phát triển và hội nhập (gọi tắt là Trung tâm) hỏi về chính sách thuế đối với việc khấu trừ thuế TNCN đối với khoản tiền Trung tâm chi trả cho cán bộ của Trung tâm ký hợp đồng tư vấn thêm đối với dự án của Trung tâm, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
  + Tại Điều 1, Chương I quy định phạm vi xác định thu nhập cá nhân của người nộp thuế:
  “...Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập...”
  + Tại khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:
  “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền...”
  + Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 quy định khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  “i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...”
  - Căn cứ Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định về khai thuế, nộp thuế TNCN.
  Căn cứ các quy định trên:
  + Trường hợp Trung tâm có chi trả tiền đối với hợp đồng tư vấn riêng của dự án của Trung tâm cho cán bộ của Trung tâm là cá nhân cư trú ký hợp đồng dài hạn từ 03 tháng trở lên thì khoản thu nhập này được cộng dồn với khoản tiền lương tiền công để tính thuế TNCN và khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
  + Trường hợp Ban quản lý Dự án ký hợp đồng tư vấn và trả thu nhập có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
  + Đơn vị thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNCN theo Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm phát triển và hội nhập được biết và thực hiện.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - P.KT5;
  - P.Pháp chế;
  - Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này