Công văn 49/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hà

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 49/CT-TTHT
  V/v giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
  (Đ/c: Số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  MST: 0102095561)
  Trả lời công văn số 1038/CKDK-TCKT ngày 7/11/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Điều 15 Mục 1 Chương III Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định hợp đồng lao động:
  “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”
  - Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
  + Tại tiết c Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:
  “c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”
  + Tại Điều 25 hướng dẫn về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:
  “1. Khấu trừ thuế...
  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...
  2. Chứng từ khấu trừ
  a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ... ”
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán với cộng tác viên không phải là hợp đồng lao động thì khi trả tiền thưởng căn cứ trên kết quả doanh thu đạt được Công ty phải khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập (đối với tổng mức chi trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên) trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ (nếu cá nhân yêu cầu).
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí được biết và thực hiện.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng: KT 2; Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này