Công văn 589/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vườn cao su

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 589/TCT-TNCN
  V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vườn cao su Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6738/CT-TTr ngày 7/12/2016 của Cục thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng vườn cao su. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:
  “1. Thu nhập từ kinh doanh
  Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

  c) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư này”.
  Tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
  “e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.
  Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:…..”
  Tại Khoản 5, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
  “5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:
  a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm:
  b.1) Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.
  b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.
  b.3) Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi)....”
  Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:
  - Trường hợp cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (vườn cây cao su) cho Công ty TNHH Một thành viên 78 trong năm 2014 được xác định nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
  - Trường hợp cá nhân chỉ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (vườn cây cao su) mà không chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất (trả lại đất cho địa phương, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai) cho Công ty TNHH Một thành viên 78 trong năm 2014 được xác định nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Vụ Pháp chế;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Lý Thị Hoài Hương
   

Chia sẻ trang này