Công văn 6150/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 6150/TCT-CS
  V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
  Kính gửi: Công ty TNHH Pegas Việt Nam.
  (Địa chỉ: Lô 13, Km, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17491/BTC-CST ngày 8/12/2016 của Vụ Chính sách Thuế (BTC) chuyển công văn số 020/2016/CV-PVN ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Pegas Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Tại khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:
  “3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
  “5. Về dự án đầu tư mới:

  b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:
  - Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).
  Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”
  Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 4241/CT-TTHT ngày 18/7/2016 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 4742/TCT-CS ngày 13/10/2016 trả lời đối với kiến nghị của Công ty. Trường hợp Công ty có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động) thì được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, nội dung hướng dẫn tại công văn số 4241/CT-TTHT ngày 18/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, công văn số 4742/TCT-CS ngày 13/10/2016 của Tổng cục Thuế và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với quy định.
  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Pegas Việt Nam được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (4b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung
   

Chia sẻ trang này