Công văn 67540/CT-TTHT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 67540/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
  Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; MST: 0100109113.
  Trả lời công văn số 273/CV-DP2 ngày 08/09/2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
  + Tại khoản 1 Điều 7 quy định về thu nhập khác:
  “Điều 7. Thu nhập khác
  Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:
  1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Chương IV Thông tư này”.
  + Tại Điều 15 quy định về từ chuyển nhượng chứng khoán:
  “Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
  1. Phạm vi áp dụng:
  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

  2. Căn cứ tính thuế:
  Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

  Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.
  - Căn cứ Điều 1, Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:
  “1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
  Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
  "2. Thu nhập chịu thuế
  Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.
  Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:
  Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

  Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định...”.
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2017 Công ty phát sinh khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.
  Trường hợp Công ty đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì Công ty được bù trừ giữa lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác phát sinh trong năm 2017. Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì Công ty được tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Kiểm tra thuế số 3;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT (2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này