Công văn 68917/CT-TTHT hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 68917/CT-TTHT
  V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH ABB
  (Địa chỉ: Km9, quốc lộ 1A, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội)
  MST: 0100114441
  Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số FI 35/2017 ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH ABB hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  + Tại Điều 11 quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử
  “1. Người bán, người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.
  Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.
  2. Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:
  a) Nội dung của hóa đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
  b) Nội dung của hóa đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hóa đơn điện tử đó;
  c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.”
  + Tại Điều 12 quy định về chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy sao lưu trữ bằng bản mềm dưới dạng file pdf để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.
  Trường hợp Công ty có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông thì Công ty yêu cầu người bán hàng hóa cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy (chỉ được chuyển đổi một (01) lần). Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
  Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH ABB biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT1;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT (2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này