Công văn 70142/CT-TTHT về chính sách thuế về hóa đơn và kê khai nộp thuế khi tiêu hủy hàng hóa

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 70142/CT-TTHT
  V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Chi nhánh I - Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam
  (Địa chỉ: số 2 Triệu Quốc Đạt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  MST: 0300408946-012)
  Trả lời công văn số 74/CV-CN đề ngày 10/10/2017 của Chi nhánh I - Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Chi nhánh l”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
  “Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
  a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
  - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:
  + Tại Khoản 7 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
  “7. Các trường hợp khác:

  d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp theo thỏa thuận, Chi nhánh I - Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đứng ra thực hiện thủ tục tiêu hủy hàng hóa thay cho Công ty TNHH Trường Thịnh, hóa đơn do đơn vị thực hiện tiêu hủy xuất đứng tên Chi nhánh I thì khi thu lại tiền dịch vụ tiêu hủy hàng hóa của Công ty TNHH Trường Thịnh, Chi nhánh I phải lập hóa đơn cho Công ty TNHH Trường Thịnh và kê khai nộp thuế theo quy định.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Chi nhánh I - Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam biết để thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng: KT3, Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này