Công văn 71456/CT-TTHT về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng hình thức xách

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 71456/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: - Chi cục Thuế quận Cầu Giấy
  - Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm
  Trả lời công văn số 15777/CCT-HTr ngày 01/06/2017 của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và công văn số 190624 ngày 19/06/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng hình thức xách tay, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
  + Tại Tiết c Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%
  “Điều 9. Thuế suất 0%
  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

  c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.”
  + Tại Tiết c Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế
  “Điều 9. Thuế suất 0%

  2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%

  c) Đối với vận tải quốc tế
  - Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.
  - Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.”
  - Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
  - Căn cứ Phụ lục Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư thi kinh doanh vận tải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
  - Căn cứ công văn số 4742/TCT-CS ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế.
  Căn cứ vào các quy định trên, do không nêu quy trình kinh doanh và gửi tài liệu hợp đồng kèm theo, theo đó đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng hình thức xách tay của Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm chưa có đủ cơ sở để xác định là hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế.
  Đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan hải quan để xác định rõ hình thức kinh doanh vận chuyển quốc tế bằng hình thức xách tay của Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm có đúng quy định của pháp luật hay không để áp dụng chính sách thuế.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Ba rôm được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Pháp Chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này