Công văn 71457/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 71457/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính
  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 926/PC-TCT ngày 03/10/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Mỹ Bình ở Hà Nội (Số phiếu 0927-05/THTK-DVC) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:
  + Tại Điều 2 hướng dẫn đối tượng chịu thuế:
  “Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”
  + Tại khoản 22 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế:
  “22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.”
  + Tại Điều 11 hướng dẫn về thuế suất 10%:
  “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”
  - Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
  “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
  a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).” ”
  Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi của độc giả, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Trường hợp Độc giả không nêu rõ Đơn vị vận hành và quản lý nhà chung cư là ban quản lý tòa nhà trực tiếp thu phí hay thuê Công ty khác thực hiện thu phí vận hành, quản lý nhà chung cư. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:
  Trường hợp đơn vị vận hành là Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư với Ban quản lý tòa nhà: các khoản thu liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý khu chung cư của Công ty thì không được coi là các khoản thu hộ. Công ty lập hóa đơn và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% đối với các khoản thu liên quan đến việc quản lý, vận hành tòa nhà nêu trên.
  Nếu còn vướng mắc, đề nghị độc giả cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử- Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục Thuế (để báo cáo);
  - Phòng Pháp Chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này