Công văn 71458/CT-TTHT về hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí của sinh viên

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 71458/CT-TTHT
  V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí của sinh viên. Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Trường Đại học Kiến Trúc
  (Đ/c: Km10- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- TP Hà Nội)
  MST: 0101841739
  Trả lời công văn số 423/ĐHKT-TCKT ngày 24/10/2017 của Trường Đại học Kiến trúc hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:
  Tại Khoản 7 Điều 3 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
  “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
  a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
  …”
  - Căn cứ Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:
  “Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
  …”
  Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của đơn vị tại công văn hỏi, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:
  Trường hợp Trường Đại học Kiến trúc thực hiện thu tiền học phí của các sinh viên, Trường đã lập hóa đơn và giao cho sinh viên. Do các sinh viên này thuộc diện được miễn, giảm học phí nên Trường thực hiện hoàn trả lại khoản học phí đã thu cho sinh viên thì khi hoàn trả lại tiền, Trường và sinh viên lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Đồng thời Trường lập lại hóa đơn mới với mức học phí phù hợp. Căn cứ vào biên bản, hóa đơn thu hồi, hóa đơn mới và chứng từ chi, Trường thực hiện kê khai thuế điều chỉnh theo quy định.
  Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Trường Đại học Kiến trúc liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn cụ thể.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trường Đại học Kiến trúc được biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT6;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này