Công văn 73/TCT-CS năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới nhà hỏa tá

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 73/TCT-CS
  V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3440/CT-TTHT ngày 21/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới nhà hỏa táng tại nghĩa trang chợ Nhàng của Tổng công ty CP Hợp Lực. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  *. Pháp luật về đầu tư:
  - Tại Điều 45 Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:
  “ Điều 45. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
  1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.
  2. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.
  Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư”.
  - Tại Khoản 2 Điều 17 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015) quy định:
  “2. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư”.
  - Tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 36 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 nêu trên quy định:
  “2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
  a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

  4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này”.
  * Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:
  - Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm), miễn thuế bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.
  - Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:
  “5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, ...
  Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.
  - Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
  “5. Về dự án đầu tư mới:
  a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:
  - Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

  Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.
  - Tại Tiết e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định như sau:
  “1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới:
  e) Dịch vụ hỏa táng, điện táng”.
  - Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC nêu trên quy định thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới từ dịch vụ hỏa táng, điện táng được hưởng ưu đãi thuế TNDN, cụ thể: thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
  - Tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật đầu tư quy định:
  “5. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015”.
  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện phù hợp quy định của pháp luật.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
  - Vụ PC - TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung
   

Chia sẻ trang này