Công văn 73000/CT-TTHT về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chi phí thành lập Chi nhánh

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 73000/CT-TTHT
  V/v kê khai thuế GTGT đối với chi phí thành lập Chi nhánh Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH A-Sung International Vina
  (Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 0106597812)
  Trả lời công văn số 25092017/CV-ASIV đề ngày 25/9/2017 của Công ty TNHH A-Sung International Vina (sau đây gọi tắt là "Công ty") hỏi về kê khai thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:
  + Tại Khoản 1 Điều 45 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:
  "1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp."
  + Tại Khoản 1 Điều 46 quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp:
  "1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính."
  - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:
  + Tại Điểm b Khoản 12 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
  "12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

  b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên."
  + Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (đã được sửa đổi, bổ sung từ 01/01/2015 theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và sửa đổi, bổ sung từ 15/12/2016 theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính).
  - Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:
  "Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...."
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH A-Sung International Vina trong quá trình thành lập chi nhánh hạch toán độc lập tại TP Hồ Chí Minh có phát sinh các khoản chi phí để đưa chi nhánh đi vào hoạt động chính thức, các khoản chi này do Công ty tiến hành trả thay và hóa đơn đứng tên Công ty mẹ thì chi nhánh Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung từ 01/01/2015 theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và sửa đổi, bổ sung từ 15/12/2016 theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính) và hạch toán vào chi phí được trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH A-Sung International Vina biết để thực hiện.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT1,Pháp chế;.
  - Lưu: VT, TTHT(2).(6,3) KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này