Công văn 75/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 75/TCT-CS
  V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1848/CT-TTHT ngày 24/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
  “4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

  b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

  - Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:
  (ị) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn.
  (ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.
  - Ngày 30/5/2016, Tổng cục Thuế có công văn số 2351/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện địa bàn.
  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.
  Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung
   

Chia sẻ trang này