Công văn 77930/CT-TTHT về hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 77930/CT-TTHT
  V/v hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty Tài chính TNHH MTV MB
  (Địa chỉ: tầng 12 tòa nhà TNR Tower, 54 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội
  MST: 0107349019)
  Trả lời công văn 122/CV-Mcredit-TGĐ ngày 19/10/2017 và công văn 21/2017/CV-Mcredit ngày 10/11/2017 của Công ty Tài chính TNHH MTV MB hỏi về nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:
  + Tiết e khoản 3 Điều 10 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
  “e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”
  + Tại Điều 42 quy định, về hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:
  “3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”
  - Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:
  “2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.
  Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH MTV MB thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu Công ty từ một thành viên sang hai thành viên trở lên, phù hợp với quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì:
  - Về nghĩa vụ quyết toán thuế: Trường hợp Công ty TNHH MTV MB chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của Công ty trước chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi, Công ty chỉ khai quyết toán năm theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
  - Nghĩa vụ nộp thuế và hồ sơ khai thuế: Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nộp hồ sơ thuế theo đúng hạn theo quy định tại Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Tài chính TNHH MTV MB được biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT4;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này