Công văn 819/TCT-CS áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với bột thạch anh và cát khuôn đúc xuất khẩu d

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------
  Số: 819/TCT-CS
  V/v áp dụng thuế GTGT đối với bột thạch anh và cát khuôn đúc xuất khẩu Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 608/CT-KK ngày 05/02/2010 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc áp dụng thuế GTGT đối với bột thạch anh và cát khuôn đúc xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
  Tại điểm 23 mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: "Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.
  Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ".
  Tại điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:
  "1.3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
  Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ".
  Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam kiểm tra cụ thể và xác định từ thực tế sản phẩm bột thạch anh và cát khuôn đúc xuất khẩu của Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam theo quy định trên để làm căn cứ áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC-BTC;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (4). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương
   

Chia sẻ trang này