Công văn 8201/CT-TTHT về chính sách thuế nhà thầu

Thảo luận trong 'Thuế Nhà Thầu' bắt đầu bởi admin, 30/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 8201/CT-TTHT
  V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam
  Địa chỉ: số 141 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
  Mã số thuế: 0312812021
  Trả lời văn bản số 03-2017/UMV ngày 19/05/2017 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;
  + Tại điểm c, Khoản 3 Điều 5 quy định cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể:
  “c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay) như sau:
  c1) Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

  c4) Mã số thuế nộp thay được sử dụng để nộp thay các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế trong quá trình hoạt động của người nộp thuế. Khi người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định thì thông tin tương ứng của mã số thuế nộp thay sẽ được cơ quan thuế cập nhật. Khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thì đồng thời mã số thuế nộp thay cũng bị chấm dứt hiệu lực.”
  +Tại Khoản 2, Điều 12 quy định về thay đổi thông tin đăng ký thuế:
  “2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
  …”
  Trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã được Cơ quan thuế cấp mã số thuế (0313703152) dùng để kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài (Unicity Marketing Thailand Co., Ltd theo hợp đồng số: VN25122013, ký ngày 25/12/2013) thì Công ty sử dụng mã số thuế này để kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho tất cả các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp Công ty có ký các hợp đồng mới với các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì Công ty có trách nhiệm đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế của các nhà thầu theo bảng kê 04.1-ĐK-TCT-BTC ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng theo quy định nêu trên.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - P.KT2;
  - P.PC;
  - Lưu: VT; TTHT. KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Nam Bình
   

Chia sẻ trang này